המבדיל בין קודש לחול. בין קודש

ראבי"ה והגמי"י שם; מג"א סי' רעב ס"ק ו גישה כזו גם נחשפת בתיעודו האישי של הרמב"ם, הכותב באיגרתו לרבנו יהונתן מלוניל כי רק התורה "היא אילת אהבי ואשת נעורי", ולעומת זאת יתר החכמות אינן אלא כ"נשים נכריות נעשו לה צרות"
בה"ג הל' קידוש והבדלה והביאוהו הרמב"ן בתורת האדם ענין אבלות ישנה והרא"ש תענית פ"ד סי' מ והשיגו עליו, עי' להלן; מאירי תענית שם בשם יש שכתבו והשיג

המבדיל בין קודש לחול

ונחלקו ראשונים בנוסח הבדלה זו: יש סוברים שאין צריך להזכיר בשם ומלכות, שכל עיקרה באה להיכר בלבד ללוות את המלך 490, ואין צריך שיאמר כל הלשון של הבדלה 491, ומכל מקום יאמר בלשון ברכה, היינו: ברוך המבדיל בין קודש לחול 492, ו יש אומרים שאף ברוך אין צריך, שמכיוון שאין אומרים שם ומלכות אין זו ברכה 493.

Piyut
הלכה טעם מבדיל 447 בין ששכח ובין שעבר ואכל ושתה 448
ניגון המבדיל
The mishna elaborates: He should ask the members of his household, have you tithed the crop that required tithing? אבל נתכוון לצאת בהבדלה, אף שלא נתכוון לברכת היין, יצא 191
המבדיל בין קודש לחול
בודאי יאמר את הנוסח הארוך
שֶׁהִבְטַחְתִּי לְעַצְמִי כֹּה מְעָט, שֶׁלֹּא קִיַּמְתִּי לְעַצְמִי כֹּה הַרְבֵּה ר' ינאי בשם ר' יודה ברבי בירושלמי ברכות פ"ה ה"ב
ועי' בארוכה בהעמק שאלה לשאילתא קסו פתאום פתחה שכנה מתת-קרפטיה ואמרה: 'עכשיו הדלקתי נר של שבת

הבדלה מוצאי שבת ליל תשעה באב

רב אסי ביצה ד ב ורש"י שם.

11
המבדיל בין קודש לחול (לחן ספרדי 1)
היסוד להשקפה זו בנוי על שקר וחוסר ידיעה, וכל החושב שעל ידי שיטה זו יגן על בניו וישמרם ממגע מזיק עם שאיפותיה המדעיות של האנושות שאינן עולות בקנה אחד עם השקפות התורה, ישא את תוצאות טעותו
המבדיל בין קודש לחול (לחן ניסן כהן מלמד)
רמב"ן בתוה"א שם בשם איכא מאן דאמר, ועי"ש שהאריך לדחות; מאירי תענית שם בשם יש מחייבים, ועי"ש שדחה
הבדלה מוצאי שבת ליל תשעה באב
ודרך כלל כל ידיעה אשר נשים לנו לקנין תרווה אותנו עונג ותערב לנפש, מלבד שסוף התועלת לבוא