יהי רצון אחרי אמירת תהילים. יהי רצון לאחר קריאת תהילים

מעלת אמירת התהלים שנכתבו על ידי גדולי הדורות ובהקדמת הרב כמוהר"ר גרשון אשכנזי ז"ל על ספר תהלים הנדפס בצפת את"ל עם זוהר ומצודות כתב: "בתלים מכניע ת"פ" וכן כתב בספר "יוסף תהלות" אות ח' "ומעלות התהלים גלויות וידועות" וכמו שאסף איש טהור החיד"א ז"ל שם בריש ספרו ובספרו מד"בק מערכת ת' אות כ"ח ונדפסו פעמים רבות בתוספת הרב ישא ברכה ז"ל ועיין נמי לשל"ה הקדוש דרכ"א ע"א ובס' תפלת כל פה וס"ג סוף ע"ב וגם תפילה עוצמתית וסגולתית - וגם וגם אדם יקר לכם הלך לעולמו? וגם מ"ש בס' דבש לפי מערכת ת' משם רבינו אפרים דס"ת "ציצית על כנפי בגדיהם" ראשי תיבות "תלים" דמצוה מן המובחר להתעטף בציצית וללמוד בתהלים א"כ יבא על נכון דמעוטף בטלית ובתפילין
מצוה לחזור על תהלים שני פעמים, סך הכל שלוש מאות פרקים כמנין "כפר" ומנין "יצר" שקריאת התהילים מסייעת לבטל היצר מכל זה אתה תשמע מהרה דעיקר שם כתובים נאמר על ספר תהלים שסידר דוד המלך עליו השלום, דיבא הכתוב לשמו כי נעים

» אמירת מזמורי תהילים בכל יום

דילמדו כל התהלים מראשן לסופן.

25
כמה שאלות על תהילים.
יהי רצון שלאחר אמירת שיר השירים
וכן הוא אמר שאפשר לומר את התפילה שלאחר אמירת תהילים ואפילו אם קראנו רק פרק תהילים אחד אלא שאז ישנו שינוי: אם לא קראנו את כל הספר אלא רק פרקי תהילים בודדים אז אומרים בזכות מזמורי תהילים שקראנו לפניך במקום מה שאומרים בזכות ספר תהילים שקראנו לפניך
תפילה לאחרי קריאה ספר התהילים
ובשבת שאסור בשיחה בטלה, כל אחד יקרא כל החמשה ספרים של תהלים שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל רק שיעסקו בתורה
חשיבות מיוחדת לקריאת התהלים בימי השובבים שהוא גם תיקון לפגם הברית בָּרוּךְ יְיָ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן
עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא חשיבות מיוחדת לקריאת התהלים בימי השובבים שהוא גם תיקון לפגם הברית

תפילה אחרי הפרשת חלה

ועיין בספר הקצר כף החיים סי' לה' אות ד' לענין אמירת ברכת הלבנה מ"ש שם בס"ד.

13
יהי רצון לאחר קריאת תהילים
ואפילו בעלי תלמוד לא בקיאי באמירת תהלים כי לא ידעו במקרא
לגבי קריאת ספר תהילים שלם
דיעקב היה קורא בספר תהלים כמ"ש רז"ל וז"ש הכתוב "יושב תהלות ישראל" ועיי"ש בהקדמתו ד'
מעלת אמירת תהילים
מנהג זה התפשט בין החסידים שאף נוהגים להלחין , אותו מנגנים בשעת ה בפני הרבי, ובמועדים נוספים