מרומי שדה. נפתלי צבי יהודה ברלין

בהקדמותיו הארוכות לכל אחד מחלקי "העמק שאלה" פורש הנצי"ב את שיטתו בלימוד למשל, כאשר רצו להעמיד בראש התנועה את התנגד נמרצות בשל ריחוקו מהדת
עם סגירת הישיבה ב ה'תרנ"ב גורשו גם ראשיה מהאזור בחיפושיו אחר הנוסחא המדויקת ביותר של השאילתות, רכש לעצמו כתבי יד שונים ונדירים

קטגוריה:שופטים ה יח

הנצי"ב הדגיש את חשיבות האחדות, ויצא נגד הרבנים שקראו להבדל מן החילונים החלוצים, וכתב כי עצתם "קשה כחרבות לגוף האומה ולקיומה".

7
נפתלי צבי יהודה ברלין
בגיל 11 החל ללמוד בישיבת וולוז'ין, ובגיל 13 וחצי לקחו ר' , ראש , כחתן לבתו ריינה-בתיה
ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם
מצודת דוד " ונפתלי וגו'" - רצה לומר וגם נפתלי כמוהו לא חש למות על מרומי שדה במקום המלחמה עם כי ה' צוה לקחת למלחמה בני זבולון ובני נפתלי כמו שכתוב למעלה ולא צוה להביא למלחמה מיתר השבטים מכל מקום התרעמה דבורה על ראובן ועל דן על שלא באו מעצמם כדרך שבאו משאר השבטים " זבלון וגו'" - רצה לומר אולם זבולון עשה הטוב כי הוא עם אשר חרף ובזה נפשו ללכת למלחמה ולא יקרה נפשו בעיניו לחשוש פן ימות במלחמה מצודת ציון " חרף" - ענין בזיון " מרומי" - מלשון רם
קטגוריה:שופטים ה יח
על חיבור זה אמר לימים בנו הרב : ספר הקובע ברכה בשיטה שלימה ומסודרת, בתכנית מהוקצעת ומעובדת על חיי עם ישראל מראשיתו ועד אחרית ימים
על שמו נקרא קיבוץ ובו שלושה מעיינות על שמו, עין נפתלי, עין צבי ו טענה נוספת לסגירת הישיבה הועלתה על ידי הרב פנחס צצ'יק
בלשונו- "אש-דת", הדת היא המסורת, והאש היא הפלפול המשתלהב מותו בגיל צעיר של ר' אליעזר יצחק, בשנת , הביא להכתרתו של הנצי"ב כראש הישיבה

מסלול קו 220 (קווים)

מקורות נוספים על פי הלל הלפרין: יש בגמרא הבבלית והירושלמית מקורות נוספים המצביעים על סיבת חורבן בית המקדש השני, הסיבות הם: החורבן כמו בבית ראשון נבע משום עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי עריות לישנא קמה בבלי מסכת יומא ט.

נפתלי צבי יהודה ברלין
יוצא דופן היה עיסוקו במקרא
מרומי שדה
לפיה הישיבה נסגרה בעקבות מחלוקת שהייתה בין ר' ותלמידיו לבין תלמידיו של הנצי"ב
נפתלי צבי יהודה ברלין
כעבור כשנה וחצי, בבוקר ביום חמישי נפטר בהיותו ב
לעומתם נזקקו להגיע לפירושיהם מתוך היקש שכלי ופלפול בכל יום הוא לימד בישיבה את פרשת השבוע, מה שהפך לימים לפירוש "העמק דבר"
מאשתו הראשונה ריינה-בתיה, לה נישא מעט לאחר שלו, נולדו לו שלשה ילדים: הרב , שרה-רשא אשת הרב ודרייזל שנישאה אף היא לרב רפאל שפירא לאחר פטירת אחותה

ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם

בייחוד סערה רוחו בעקבות השמועות שנפוצו על התנהגותם החילונית של חלוצי מתיישבי.

6
ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם
כי היו שם דלטורין מלשינים לעומתם דורו של אחאב היו מנצחים כי היו מאוחדים" מדרש בלשון חופשית על הגמרא ביומא שואל הנצי"ב ב"מרומי שדה", שהרי כל מי שלמד היסטוריה ומתכוון לספר יוסיפון יודע שבימי בית שני היו בארץ מעשי שפיכות דמים רבים? רעיונות אלה, המפוזרים בספריו, הביע בקיצור בשני מכתבים משנת ששלח לאגודות "חובבי ציון"
קטגוריה:שופטים ה יח
תסיסה זו גרמה בסופו של דבר להלשנה לשלטונות על "תפקודה הלקוי" של הישיבה, שהביאה להתערבות שר ההשכלה הרוסי
מסלול קו 220 (קווים)
לימוד זה היה לחידוש כלפי הנהוג בישיבות אז