מה מברכים על פופקורן. מה מברכים ??????????????

ומש"כ המ"ב שלא נחשב כ"כ כפרי לגבי אוכמניות ודאי לא שייך בחמוציות, שודאי שנחשב כפרי בפי העולם שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח? תודה רבה וסליחה עם אני לא ברורה
השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ

מה מברכים על חמוציות

.

מה מברכים על פופקורן?
מה מברכים על פופקורן?
לוח ברכות הנהנין
אולם מרן הבית יוסף בסימן פז , כתב, שמכל
בכל מקרה כתב הגרשז"א בס' ותן ברכה 294 הוב"ד בספר וזאת הברכה במהדורה הישנה הערה קד בסוף שיש לברך על חמוציות ב"פ האדמה, והטעים את דבריו ע"פ המ"ב הנ"ל לגבי אוכמניות, כלומר כיון שהחמוציות גדלות על שיח פחות מג"ט, ברכתם אדמה אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, לאחר שדן בענין זה, כתב, שאין דברי הכף החיים בזה מוכרחים, והביא מה שכתב בשו"ת בני יהודה לדחות את דברי השל"ה הקדוש בענין זה, שלעולם אנו נוקטים, שאף על פי שלא ניכרת צורת הפרי בתוך המאכל, אם הוא עיקר המאכל, מברכים עליו את ברכתו הראויה לו
אני קצת מבולבלת בנוגע לברכות שאני צריכה לברך על מאכלים אולם במהדורה החדשה של הס' וזאת הברכה חזר בו בסוף הספר הערה קמ"ז, וכתב ע"פ האמור לעיל שיש לברך עץ, כיון שמבנהו כעץ עם גזע וענפים שחי שנים רבות ומניב פירות אחרי כמה שנים ואף שגובהו כ10 ס"מ, דינו כעץ

מה מברכים על חמוציות

והסביר מרן הבית יוסף, שהיה מקום לומר שב"הומלתא" שנזכרה בגמרא, מדובר כאשר הבשמים ניכרים שלמים בתוך התערובת, שאז ודאי ברכתם בורא פרי האדמה, אבל במקרה של המהר"ם מרוטנבורג, מדובר אפילו בבשמים שחוקים לגמרי, ואז היה מקום לומר שהבשמים בטלים לגבי הסוכר, ומברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, כדין ברכת הסוכר.

לוח ברכות הנהנין
שאלה: האם מותר לאכול דגים בחלב או בחמאה תשובה: שנינו במסכת חולין דף קג: כל בשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים
מה מברכים ??????????????
ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו"
מה מברכים ??????????????
סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש
וכתב רבינו הטור בסוף סימן רג , בשם המהר"ם מרוטנבורג בזו הלשון: "נראה לי, שעל בשמים שחוקין טחונים מעורבים יחד בסוכרא בסוכר , מברכין בורא פרי האדמה, כמו הומלתא" מה צריך לברך על פופקורן? עיין בהרחבות איך נגרם החוסר וודאות
שו"ע הרב בסדר ברכת הנהנין ו', ו' כתב שלדעת רש"י בסוגיה וכן דעת הריטב"א שהגדרת אילן הוא שענפים מתקיימים משנה לשנה הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו

הברכה על פופקורן

ויניח את הפרי או הבגד עד לאחר תשעה באב, ולא יאכלנו בלא לברך שהחי.

27
מה מברכים על חמוציות
ומבואר אם כן לשיטתו, שכל מאכל שאינו ניכר במראהו מאין הוא בא, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו
הברכה על פופקורן
ב כדאי לך ללכת לשיעורי תורה באזור מגורייך לדעתי זה מאד יעזור לך 1 על מיץ ענבים כמו תירוש וגם יין מתוק העשוי ממיץ ענבים על שניהם צריך לברך בורא פרי הגפן
הברכה על פופקורן
ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר