תקנות הקורונה החדשות. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש

מדובר בדליית אל-כרמל, טירה, עין מאהל, עמנואל, כפר קאסם, עוספיה, המועצה האזורית שער הנגב, כפר כנא, רכסים, זמר, אל-בטוף, לקיה, בית ג'אן, אעבלין, מעלה עירון, כפר ברא, ג'לג'וליה, מועצה אזורית נחל שורק, כעבייה טבאש חג'אג'רה, ג'דיידה-מכר, אום אל-פחם, ג'ת, טבריה וביתר עילית בלינת שטח המרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת מחמישים מטרים, ומספרם הכולל של הלנים לא יעלה על 250 איש באותו מקום לינה
בתוך כך, מעדכן משרד החינוך את נוהל ההסתגלות בגני הילדים ובכיתות א' - בימים הראשונים לפתיחת שנת הלימודים במהלך ההסתגלות יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר בין כל המשתתפים, וכן עטיית מסיכה ושמירה על כללי ההיגיינה

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש

על אף האמור , המצאה של הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה לפי יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק באותה עת כדי שימסור אותה למפעיל כהגדרתו , ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור בדואר רשום; נמסרה הודעה לאחראי על המקום או העסק באותה העת לפי תקנה זו, יראו את התאריך המצוין באישור מסירת הדואר הרשום כתאריך ההמצאה.

10
תקנות חדשות של משרד החינוך לשנת הלימודים
לעניין הטלת קנסות מינהליים בחנויות, בעסקים ובמקומות אחרים שפתוחים לציבור כאמור בתקנת משנה זו — נוסף על האמור בתקנת משנה א , לעניין הטלת קנס מינהלי לפי במקום שהוא חנות או עסק כמשמעותם כפי שקוים תוקפן ותוקן נוסחן בחוק להלן — תקנות הגבלת פעילות , וכן לעניין הטלת קנס מינהלי לפי , יהיה הגורם המוסמך כמשמעותו בתקנת משנה א , גם אחד מאלה: לא יפעיל הגורם המוסמך את סמכותו לשם פיקוח והטלת קנס מינהלי לפי אלא בהתאם למדיניות פיקוח ואכיפה כללית, בהתחשב, בין השאר, בצורך באכיפה לפי אמות מידה שוויוניות, בשים לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות וקטינים, וכן באפשרות להימנע מהטלת הקנס בהתאם לנסיבות העניין; גורם מוסמך שאינו שוטר לא יפעיל את סמכותו כאמור אלא לאחר שעבר הכשרה ייעודית לעניין זה; מדיניות והכשרה כאמור ייקבעו על ידי משטרת ישראל בהתייעצות עם משרד הבריאות, או על ידי גורם ממשלתי ייעודי שתקבע הממשלה
תקנות חדשות של משרד החינוך לשנת הלימודים
תלמידים יוכלו להשתתף בעד 5 הקבצות קבועות
תקנות חדשות של משרד החינוך לשנת הלימודים
בחוגים המתקיימים במסגרת בתי הספר מפעיל חיצוני יהיה רשאי לעבור בין קבוצות תלמידים, במספר שלא יעלה על 6 קבוצות קבועות ביום
מעבר מורים בין הקבוצות השונות בבית הספר יתאפשר, אולם יוגבל ככל שניתן אומרים שאני משוגע שאני מבקש לא לפתוח לימודים בערים אדומות
טור א׳ העבירות המינהליות טור ב׳ קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים 1 לעניין 5,000 2 לעניין 3,000 2א פקע 3 פקע 3א 500 4 פקע 5 נמחק 6 פקע 7 נמחק 8 פקע 8א פקע 8ב פקע 8ג פקע 8ד פקע 8ה פקע 8ו פקע 8ז פקע 8ח פקע 8ט פקע 8י פקע 8יא פקע 8יב פקע 9 פקע 10 פקע

תקנות חדשות של משרד החינוך לשנת הלימודים

לאור הצורך לאזן בין הרצון למנוע הדבקות בקורונה, ולבין ההבנה שיש לאפשר הסתגלות ראויה עבור הילדים הרכים, התקיימה חשיבה מחודשת בנושא.

11
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש
ברוב הערים הכיתות ייפתחו ובתי הספר יפעלו", אמר נתניהו
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש
חלק מראשי הרשויות מעוניינים בכך", הוסיף
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש
במקביל פורסמה רשימת הרשויות המוגדרות 'אדומות' לפי תוכנית הרמזור של ממונה הקורונה פרופ' רוני גמזו